Новини от сайта

Тържествено откриване на учебната 2022/2023 г. и обучение за работа с платформата eLearn (за първокурсници в дистанционна форма на обучение)

by Администратор eLearn -

Уважаеми колеги,

На 20.09.2022 г. (вторник) ще се проведе тържествено откриване на учебната 2022/2023 г. за дистанционните студенти от първи курс и обучение за работа с платформата eLearn по следния график:

*В деня на откриването на учебната година студентите ще получат студентските си книжки.

Избор зa факултативни (незадължителни) дисциплини за студенти от ОКС "бакалавър"

by Администратор eLearn -

За студентите от 1, 2 и 3 курс всички специалности, ОКС "бакалавър", редовно и дистанционно обучение

В периода от 28.03.2022 до 04.04.2022 г. (включително) може да направите избор за факултативно изучаване на дисциплини включени в учебния план, по който се обучавате. Изборът на факултативна дисциплина не е задължителен, но за избралите да я изучават става задължителна. Факултативните дисциплини се изучават през семестъра, за който са избрани при сформиране на група и завършват с оформяне на текуща оценка.

Група по факултативна дисциплина за чужд език се сформира, ако са я избрали най-малко 20 студенти.

Изучаването на факултативна дисциплина може да изберете, като влезете в своя профил в университетска информационна система WebStudent "Студентско състояние" и изберете "Изборни дисциплини".


Присъствени практически/семинарни/лабораторни занятия и неприсъствени електронно базирани лекции от 1.04.2022 г. за студентите в Икономически университет – Варна

by Администратор eLearn -

Със заповед на Ректора на Икономически университет – Варна № РД14-35/18.03.2022 г. за срока от 01.04.2022 г. до края на летния семестър на учебната 2021/2022 г. се преминава към присъствено провеждане на всички практически/семинарни/лабораторни занятия със студентите от всички образователно-квалификационни степени (ОКС) съгласно публикуваното учебно разписание и утвърдения график на учебния процес.

За срока от 01.04.2022 г. до края на летния семестър на учебната 2021/2022 г. лекциите за всички образователно-квалификационни степени се провеждат под формата на неприсъствен електронно базиран учебен процес съгласно публикуваното учебно разписание и утвърдения график на учебния процес.

Провеждането на редовните седмични консултации се извършва присъствено, като при необходимост могат еднократно да бъдат променени обявените ден и час. В профила на преподавателя задължително се публикува и линк за видеоконферентна връзка. Провеждането на всички изпити в Икономически университет – Варна се извършва присъствено.

Възстановява се присъственото провеждане на заседанията на колективните органи в ИУ – Варна, както и на масовите научни мероприятия (конференции, симпозиуми, преглед на студентската научна дейност и др.).

Възстановява се присъственото провеждане на конгресно-конферентни мероприятия, симпозиуми, обучения, конкурси и други групови мероприятия с такъв характер. Всички дейности трябва да се извършват при спазване на следните противоепидемични мерки: редовно проветряване на всеки час и дезинфекция на помещенията, хигиена на ръцете и носене на защитни маски за лице, покриващи носа и устата.


Older topics...