Входът за всички студенти (вкл. дистанционно обучение) се осъществява с факултетен номер и парола от Студентско състояние WebStudent (https://info.ue-varna.bg).


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА СТУДЕНТИ

> Учебно разписание
> Студентско състояние (WebStudent)
> Изпитна сесия
> Академичен календар ОКС "бакалавър" | ОКС "магистър" | ОКС "професионален бакалавър"
> Правила за оценяване на студентите
> Наръчник за дистанционни студенти 
> Справочник - права и задължения (за дистанционни студенти)
> Правилник за дейността на ЦЕДО
> Информация за дистанционната форма на обучение

ПРИ ВЪПРОСИ

> Контакти - Център за електронно и дистанционно обучение


Можете да използвате ресурсите на платформата и чрез мобилното приложение Moodle:

 

*След изтегляне следва да въведете адреса на платформата https://e-learn.ue-varna.bg

  Новини от сайта

  Тържествени промоции за дипломираните през 2021 г. абсолвенти в Икономически университет – Варна

  от Администратор eLearn -

  Икономически университет – Варна организира тържествени промоции за връчване на дипломите на абсолвентите, завършили през 2021 г. – образователно-квалификационна степен "бакалавър" (дипломирани м. юни и м. септември 2021 г.) и образователно-квалификационна степен "магистър" (дипломирани м. юни и м. септември 2021 г.). Те ще се проведат на 10 декември 2021 г. присъствено по утвърден график на малки групи, разпределени по катедри, в различни зали с начални часове 10.00 и 14.00.

  Според решение на Академичния съвет (Протокол № 29/25.11.2021 г.) организирането на присъствени мероприятия в ИУ – Варна се осъществява при спазване на условията, посочени в действащата към момента на провеждането им заповед на министъра на здравеопазването.

  Всички дипломирани абсолвенти допълнително ще получат на електронната си поща инструкции за организацията и противоепидемичните мерки, при които ще се проведат промоциите.


  Преустановява се присъственият учебен процес в Икономически университет – Варна, считано от 21.10.2021 г.

  от Администратор eLearn -

  Със заповед на Ректора № РД 14-147/20.10.2021 г., считано от 21.10.2021 г., се преустановява присъственият и се преминава към неприсъствен електронно базиран учебен процес в Икономически университет – Варна за всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение за срока на извънредната епидемична обстановка.

  В платформата еLearn за всяка дисциплина (лекции и упражнения) ще бъде публикуван линк за видеоконферентна връзка (Google meet, Zoom и др.) за провеждане на учебните занятия в съответствие с обявеното седмично разписание. Участието в учебните занятия ще се осъществява чрез използване на университетски акаунт и включена камера.

  Текущият контрол по дисциплините ще се провежда със средствата на платформата еLearn и/или системата „Тестов център“, включително и чрез използването на софтуер за видеоконферентна връзка (Google meet, Zoom и др.).

  Преподавателите ще провеждат онлайн седмичните си консултации съобразно оповестените на интернет страницата на ИУ – Варна часови периоди. В профила на всеки преподавател ще бъде публикуван линк за връзка с него в часовете за консултации.

  Провеждането на всички изпити (неположени от минали учебни години, приравнителни, по индивидуален план и др.) за студентите от всички ОКС и форми на обучение ще се осъществява онлайн. Указанията за дистанционното провеждане на изпитите ще бъдат публикувани в курса по съответната дисциплина в платформата за е-обучение.

  Изпитите за докторантски минимуми, както и заседанията на научни журита, в т.ч. за придобиване на ОНС и за заемане на академични длъжности, ще се провеждат онлайн чрез видеоконферентна връзка.

  Заседанията на колективните органи на управление в ИУ – Варна, в т.ч. факултетни и катедрени съвети, както и заседанията на редколегии, атестационни,  постоянни комисии и работни групи определени със заповед, ще се провеждат неприсъствено чрез използването на софтуер за видеоконферентна връзка (Google meet, Zoom и др.).

  При обслужването на студенти и докторанти в съответните административни офиси няма да се допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.

  Преустановява се провеждането  на  конферентни  мероприятия,  семинари и други събития в присъствена форма.

  Всички работници и служители от администрацията в ИУ – Варна ще работят присъствено при стриктно спазване на въведените със заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.

  Заповед на министъра на здравеопазването РД-01-856/ 19.10.2021 г.


  Декларации за здравно осигуряване на студенти

  от Администратор eLearn -

  Всички студенти редовно обучение от II, III, IV курс, магистри - VІ курс и чуждестранни студенти, имащи право на здравни осигуровки до 26 години, е необходимо да подадат Декларации за здравно осигуряване за учебната 2021/2022 година.

  1. Декларациите се получават чрез груповите отговорници от каб. 231.
  2. След попълване, декларациите се събират от груповите отговорници, които носят списък на всички студенти за всяка група. Декларации и списъци се представят в каб. 231 при счетоводител Здравно осигуряване за внасяне в персонален регистър по график, но не по-късно от 20.10.2021 г.
  3. Студентите от Украйна и Молдова, които са със статут на продължително или постоянно пребиваване в рбългария, а преди това са били със служебни номера от нап, трябва да подадат искане за пререгистрация в нап-варна за да могат да ползват здравни услуги.

  Студентите, които не подадат декларации остават без здравни осигуровки!  По-стари теми...