List of active policies

Име Вид Потребителски споразумения
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ПЛАТФОРМАТА ЗА Е-ОБУЧЕНИЕ НА ИУ-ВАРНА Политика на сайта Всички потребители

Обобщение

На основание чл. 21 от Правилника за дейността на Икономически университет – Варна и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), от 25.05.2018 г. в ИУ – Варна влиза в сила Политика за поверителност.

Декларация за поверителност на личните данни в платформата за е-обучение на ИУ – Варна е изготвена в съответствие с Политиката за поверителност на ИУ – Варна и Вътрешните правила за защита на личните данни в Икономически университет – Варна. С тази декларация Ви информираме какви лични данни събираме, как и за какви цели ги обработваме, и как ги използваме от Вашите регистрации в eLearn.


Пълен текст на политика

Икономически университет – Варна е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, свързаните с него директиви, както и националното законодателство (Закона за защита на личните данни). С цел по-голяма яснота и удобство на физическите лица при защитата им от незаконосъобразно и недобросъвестно обработване на личните им данни в ИУ – Варна са разработени Политика за поверителност и Вътрешни правила за защита на личните данни: https://www.ue-varna.bg/bg/p/7834, въз основа на които е изготвена и настоящата декларация.

Защитата на личните данни е от голямо значение за ИУ – Варна, който в съответствие с изискванията на Регламента е отговорен по отношение на поверителността на личните Ви данни, които събира и обработва. Основната ни задача е да гарантираме, че личните Ви данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен за Вас начин, както и да Ви запознаем с това как събираме и използваме Вашите лични данни в платформата за е-обучение eLearn.

С тази декларация Ви информираме какви лични данни събираме, как и за какви цели ги обработваме, и как ги използваме от Вашите регистрации в eLearn.

Платформата за е-обучение eLearn е разработена въз основа на системата с отворен код Moodle. Основната й цел е да се разшири и улесни достъпът на студентите до учебни материали и ресурси за подготовка и по този начин електронното обучение да бъде допълващо към редовната форма чрез въвеждането на съвременни технологии в учебния процес.

ИУ – Варна има законово задължение да поддържа и развива Система за управление на качеството на обучение и да събира данни за използващите платформата за е-обучение студенти. Нормативното основание е Законът за висшето образование, Закон за развитие на академичния състав в Република България, Правила за устройството, дейността и управлението на центъра за електронно и дистанционно обучение при Икономически университет – Варна, Регламент за провеждане на е-обучение в ИУ – Варна, Правилник за учебната дейност на ИУ – Варна, Системата за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав в ИУ – Варна и др. нормативни актове, свързани с предоставянето на образователни услуги. В изпълнение на това задължение Центърът за електронно и дистанционно обучение поддържа платформата eLearn и може да се свърже с Вас по време на обучението във връзка с предоставянето на ефективни услуги, свързани с учебния процес.

Политика на ИУ – Варна е да събира лични данни, ограничени до необходимото. Това са лични данни, за които имаме законово задължение да събираме, и такива, от които се нуждаем, за да защитим Вашите интереси. Чрез платформата eLearn ИУ – Варна събира лични данни от своите потребители, които са определени като субекти на данни съгласно Закона за защита на личните данни.

Основният източник, от който се събират данните в платформата за е-обучение eLearn, са студентите, за които се отнасят, при регистрацията им в платформата за е-обучение посредством осъществяване на защитена връзка с информационната система на Икономически университет – Варна (WebStudent) – регистър „База данни „студент“.

Личните данни се въвеждат в платформата за е-обучение eLearn, която е със защитен достъп до личните данни, който е непосредствен само от страна на оторизираните лица, обработващи лични данни. Достъп до операционната система, съдържаща файлове за обработка на лични данни, имат само обработващите на лични данни чрез парола за отваряне на тези файлове.

Използването на ресурсите на уеб платформата е свързано с доброволна регистрация чрез лични данни на потребителите, извършвана със съгласието на лицата и по тяхна инициатива.

ИУ – Варна обработва данните Ви в платформата за е-обучение само за целите, за които са събрани, и не ги използва за други цели. Тези цели са изцяло свързани с достъпа до платформата за е-обучение, подпомагаща регистрираните потребители за:

  • електронен достъп до учебни материали и ресурси;
  • комуникация с други потребители на платформата (студенти, преподаватели, администратори);
  • извършване на обучителни дейности в онлайн среда;
  • проучване на студентското мнение.

Обработваните лични данни на потребителите в уеб платформата се актуализират (и при необходимост се коригират), както и се заличават, когато се установи, че са неточни или не са необходими за постигане на целите, описани по-горе.

ИУ – Варна обработва лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни, собствената си политика за поверителност и вътрешните правила за защита на личните данни. Вие може да поискате от Центъра за електронно и дистанционно обучение да премахне Вашите лични данни от платформата за е-обучение eLearn, с което ще бъде прекратен и достъпът Ви до нея. Достъп до личните Ви данни в платформата за е-обучение имат упълномощени служебни лица в изпълнение на своите основни задължения. Всяко служебно лице, което има достъп до лични данни, носи отговорността, че обработва тези данни само за целите, за които е упълномощено, и е длъжно да работи с данните като поверителни.