В този курс ще бъдат достъпни материали за студентите първи курс от специалностите СО (групи 1-3), СФ (групи 4-6), Маркетинг (групи 32-34), Туризъм (групи 40-43) и МИО (групи 44 и 45).