Целите на обучението по Маркетинг и мениджмънт на събитията е студентите от Колеж по туризъм да станат компетентни мениджъри на различни по характер събития в сферата на туризма и свободното време, както и свързани с работата и развитието на организации, институции и личности.

В резултат на обучението по дисциплината студентите придобиват знания и умения за планиране, организиране, ръководство и контрол на специални събития, провеждане на маркетингово проучване във връзка с тяхното изпълнение, за разработаване на маркетингова кампания, в т.ч. за маркетингови комуникации, свързана пряко с реализирането на събитието и т.н.